Syndikasiýa web mazmunynyň işine nähili täsir edýär - Semalt jogabyny bilýär
Sindikirlenen mazmun käwagt Web mazmun pudagynda hakykatdanam erbet şekillendirilýär. Strategiýa gazanan tomaşaçy hökmünde, birneme has köp ünsi çekmelidigine garaşýarsyňyz. Bu hakykat beýle däl.

Has öňe gitmezden ozal mazmun sindikasiýasynyň nämäni aňladýandygyna düşünmelidiris. Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, has giň tomaşaçylara ýetmek üçin beýleki sahypalarda mazmuny gaýtadan neşir etmegiň usulydyr. Sindikirlenen mazmuna eýe bolmak bilen, elýeterliligiňizi we marka habardarlygyňyzy artdyrarsyňyz we baglanyşyklar gurarsyňyz we asyl makalaňyza has köp traffige kömek edip bilersiňiz.

Mazmuny birleşdirmek hakda näme ajaýyp?

Hemmämize web sahypamyzda ýa-da başga bir görnüşde birleşdirilen mazmun gerek. Peýdalaryny öwrenmezlik däli bolar.

Mysal üçin, web aýratynlygyndaky iň uly we iň täsirli saýtlaryň käbiri sindikat mazmuny. Nýu-Yorkork Taýms, Huffington Post we CNN ýaly web sahypalaryna ýüzlenýäris.

Internet gyssagly sagatda ýa-da Taýms meýdanynda demir ýol menzili ýaly uly we işli bina. Mazmunyňyzy islänleriňize ýetirýär diýip pikir etmek ýerlikli däl, sebäbi web sahypaňyzda ýa-da blogyňyzda çap edýärsiňiz.

Mazmunyňyzy birleşdirip, blog ýazgylaryňyzy ýa-da web mazmunyňyzy (doly makala ýa-da gysgaldylan görnüşi) başga bir tomaşaçy ýygyndysynyň öňünde web sahypaňyzy tapmaz ýaly alarsyňyz.

Mazmuny sindikasiýa, mazmunyňyzy has köp tomaşaçylaryň ekranyna goýmagyň gaty elýeterli (köplenç tölegsiz) usulydyr. Şeýle hem, üçünji tarap web sahypasy üçin mahabat üçin täze blog ýazmakdan has arzan we çalt.

Theatdan çykarma Marketing Mazmun marketinginde

Käbir hünärmenleriň sindikat mazmunynyň erbetdigi barada size duýduryş berendiklerini bilýäris. Aslynda munuň gaty erbetdigini, Google-yň jezasy bilen gutarjakdygyňyzy aýdýarlar.

Bu manysyz!

Hakykat, Google mazmuny birleşdirmek üçin sizi jezalandyrmaz. Iň erbet ýagdaýda, gözleg netijelerinden göçürilen mazmun wersiýalaryňyzyň islendik biri süzülip bilner. Syndication strategiýasyny ulananyňyzda, ilki bilen SERP-de görünmek däl. Munuň ýerine, ünsi jemleýän mazmun marketing taktikasy marketing. Mazmunyňyzy has köp adam toparyna görkezmegiň ýoluny gözländigiňiz sebäpli, sizi tanap we has meňzeş mazmuna mätäç bolanda sahypaňyza girip bilerler, birleşdirip, mazmunyňyz internetde ýaýrady. Soňra ulanyjylar web sahypaňyzyň adyna we baglanyşyklaryna üns berip bilerler. Şeýlelik bilen, sahypaňyza hiç wagt girmän mazmunyňyza duş geldiler we indi tolgunansoň, web traffigiňiziň artýandygyny görüp başlaýarsyňyz.

Marketingiň nähili işleýändigini görkezeliň:

  • 1-nji ädim: Markaňyz barada ylham berýän ýa-da ýatdan çykmajak mazmuny maksatly diňleýjilere hödürläň.
  • 2-nji ädim: adamlar mazmunyňyzy/mahabatyňyzy görýärler, ýöne oňa tarap tarap bolup bilerler.
  • 3-nji ädim: Mazmunyňyza laýyk gelýän zerurlyk ýüze çykanda, mazmunyňyzy gözleýärler.
Bloggerler esasan sindikasiýany ulanýandyklaryna garamazdan, web sahypasynyň eýeleriniň käbiri muny markasynyň we web sahypasynyň meşhurlygyny ýa-da şöhratyny ýokarlandyrmak üçin ulanyp bilerler. Ine, bilmeli mazmun sindikasiýasynyň dört görnüşi.

1. Blogyňyzda üçünji tarap mazmunyny sindikat ediň

Neşirýatçy hökmünde beýleki web sahypalary bilen gepleşik geçirip, mazmunyny web sahypaňyzda ulanmaga rugsat sorap bilersiňiz.

Iň gowusy, blogyňyzda iň azyndan 10% birleşdirilen mazmun bolmaly. Sindikirlenen mazmunyň asyl däldigini göz öňünde tutup, okyjylaryňyza peýdaly we wagtyna laýyk peýdaly mazmuny görkezmeli.

Birnäçe blog işleýän web ýa-da marka eýeleri üçin, fantastiki awtorlaryň size ýazgy ýazanda ygrarly bolmaklarynyň nähili kyn bolup biljekdigini eýýäm bilýärsiňiz. Uly ýazyjy ýa-da täsirli adamlar köplenç gaty tertipli işleýärler we diňe blog ýazmak üçin boş wagtyňyz bolmaz.

Şonuň üçin has täsirli haýyş, şeýle täsir edijilerden ýa-da ýazyjylardan täzesiniň ýazylmagyny haýyş etmän, eýýäm bar bolan mazmunlaryndan birini ulanmagyny haýyş etmek bolar. Munuň has çalt, arzan we az stresli bolmagyndan başga-da, köp täsir edijiler şeýle haýyş bilen özlerini has hormatlaýarlar.

Sindikirlenen mazmuny görkezmelimi ýa dälmi? Bu gün, LinkedIn-iň baş direktory Jeff Weiner ýaly geçmişde ajaýyp hünärmenleriň sindikat mazmunyny öz içine alýan birnäçe web sahypasyny tapdyk; GoDaddy-nyň baş direktory Bleýk Irwing; HubSpot-y esaslandyryjy Darmeş Şah; we Jeff Haden, bu web sahypasyna okyjylary üçin iň täsirli we täsirli mazmun berýär. Şeýle hem, Syndicating-y göz öňünde tutup bilersiňiz.

Myhman blog ýazgylaryny üçünji tarap sahypalaryna goşant goşmak kararyna gelen bolsaňyz, blogyňyzdakylary täzeden çap etmegi ýatdan çykarmaň. SEO hünärmenleri hökmünde köp müşderi blog ýazgylaryny ýazmak üçin bize gelýär we olaryň haýyşy boýunça, öz bloglarynda saýlan we isleýän eýýäm ýazylan mazmunyny neşir edip bileris. Bu işi ýerine ýetirenimizde, asyl mazmuny ogurlamaýandygymyzy görkezmek üçin asyl nusgasyna baglanýarys. Rugsat soramaga aýratyn ähmiýet berýäris, sebäbi bu örän möhümdir. Müşderilerimiz üçin ýazanymyzda özboluşly we ýörite taýýarlanan mazmuny döretmegi gowy görýäris. Şeýle-de bolsa, olar birleşdirilen mazmun üçin haýyş edenlerinde, biz olaryň isleglerini bermäge borçly.

Sindikirlenen mazmunyň ýene bir ajaýyp peýdasy, mazmunyňyzyň tebigatyny we gerimini derrew diwersifikasiýa etmekdir. Web sahypaňyza täze we gymmatly bir zat getirmegiň özboluşly usuly bar we diňleýjileriňiz üçin, hatda beýleki okyjylar webiň bir ýerinde duşan bolsalar-da, sahypaňyzda aýratyn güýji saklaýar.

2. Mazmunyňyzy beýleki web sahypalarynda birleşdiriň

Mentionedokarda belläp geçişimiz ýaly, sindikat mazmuny hemmeler tarapyndan ulanylýar we mazmunyňyzy birleşdirmek üçin başga bir ajaýyp ýer hyzmatdaş web sahypasydyr.

Mysal üçin, web sahypaňyza eýe bolup, ilkinji gezek hökümet web sahypalarynda ýa-da beýleki görnükli we ygtybarly web sahypalarynda çap edilen mazmuny alyp bilersiňiz.
Muny ýerine ýetireniňizde köplenç iki wariant bar:
  • Syndhli birleşdirilen mazmun: bu ýagdaýda täze mazmun döretmeýärsiňiz we mazmunyňyzy gaýtadan çap edýärsiňiz ýa-da tersine.
  • Sindikirlenen we asyl mazmunyň garyndysy: bu ýerde, ýoldaşyňyzyň web sahypasyndan göni web sahypaňyzda göçürilmegi üçin käbir bölekleriň gerekdigine düşünýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, özboluşly mazmunyňyzy web sahypaňyzda döredýärsiňiz we çap edýärsiňiz. Iki tarap üçinem kabul edilip bilinjek bölünişige razy. Mysal üçin, bir aýlap sindikat mazmuny berýän şertnamany baglaşyp bilersiňiz; indiki, bu asyl eser.

3. Mazmunyny görkezýän saýtlarda mazmuny neşir etmek

Web sahypaňyza yzygiderli goşant goşup, olaryň mazmunyny birleşdirip bilersiňiz. Mysal üçin, haýsydyr bir magazineurnalda ýazyjy web sahypaňyz üçin ýazsa, olaryň mazmun sindikatoryna neşir edýändigini aňladýar.

4. Öz-özüňe hyzmat etmek

Mazmunyňyzy birleşdirmek hem mümkindir. Web sahypaňyz we blog sahypaňyz, öz-özüňe hyzmat etmek üçin iň oňat şert döredýär. Sebäbi bu barada oýlanjak bolsaň, şol bir zady iki gezek ýazmak, serişdäniň biderek sarp edilmegi hasap edilip bilner, şonuň üçin sen birleşýärsiň.

Mazmuny gaýtalamak? Maksat ýok!

Hakykat, web sahypasynyň eýesi hökmünde birleşdirilen mazmuny halamazlygyňyz mümkin we bu gowy; hiç kim seniň oňaýsyzdygyňy aýtmaz. Müşderilerimiz köp gezek mazmunynda 100 göterim özboluşlylygy isleýärler. Emma şertler amatly bolmasa, müşderiler Syndikat mazmunyny saýlap bilerler we tomaşaçylaryna deň derejede ajaýyp mazmun berip bilerler.
Şeýlelik bilen, ilkinji blogyňyz ajaýyp bolsa we indi şol mazmuny web sahypaňyza göçürmek isleseňiz, näme üçin beýle etmeli däl? Stressi halas etjekdigine ynanýar. Mazmunyň başga bir sahypada näderejede gowy ýerine ýetirilendigini gören bolsaňyz we sahypaňyzda şol bir zady isleýän bolsaňyz nätjek? Muny amala aşyrmagyň iň gowy usuly şol mazmuny Syndikat etmekdir.

Ora-da başga bir web sahypasynda gören infografikany gowy görýän bolsaňyz, Sindikat bilen meşgullanmak üçin diňe web sahypaňyzda ýerleşdirilmegini islärsiňiz. Häzirki wagtda bizem düşünmän köp sindikasiýa edýäris; sitatany ýa-da infografiki dizaýny bir ýerden göçürendigiňize şek ýok.

Bellik: mazmuny birleşdirmekde seresap bolmaly, sebäbi diňleýjiniň görnüşi dürli bolup biler. Indi, iň oňat mazmunly bir web sahypasyny alyp, ony özüňizde goýsaňyz, diňleýjileriňiziň isleýän zadyna göz ýetirmeli. Seresap bolmasaňyz, web sahypaňyzy zaýalaýan nädogry mazmuny birleşdirip bilersiňiz.

Mazmuny sindikasiýa web sahypasynyň eýesi we diňleýjileri üçin ajaýyp ähmiýete eýe. Mazmunyňyzy, web sahypaňyzy mazmuny birleşdirmek arkaly has öňe gitmäge kömek ediň. Az býudjetli täze web sahypasy hökmünde, bu dowam etmeli durmuş ýoly bolup biler. Göz öňünde tutulanda, işe girmän ýokary hilli mazmun alarsyňyz. Şeýle-de bolsa, Google-yň ygtybarly tarapynda bolmak üçin bir web sahypasyny birleşdirýändigiňizi aç-açan aýtmagyňyz möhümdir. Semalt hünärmenleri ýalňyşlyklaryň köpüsinden gaça durmaga kömek eder.
mass gmail