Semalt, RDN / Trojan.worm-dan nädip dynmalydygy barada täsirli tejribe paýlaşýar

Windows 10 ulanyjy bolsaňyz, RDN / Trojan.worm diýlip atlandyrylýan zyýanly programma üpjünçiliginden ýokaşma howpy bolup biler. Bu wirusy ýüze çykarmagyň we ýok etmegiň dogry ýoluny bilmek gaty möhümdir, sebäbi käbir aldawçylar sizi ýokaşandygyna ynanmak üçin aldap, "ýok etmek" üçin pul tölärsiňiz. Aslynda, pul alarlar we düýbünden hiç zat etmeýärler, sebäbi ilki bilen ýokaşmadyňyz. Bu ýagdaýlardan gaça durmak üçin gowy düzgün, diňe öz wirusa garşy programma üpjünçiligiňizden gelen habarlara ynanmaly. Islendik başga habar, web brauzeriňiziň ulanýan pluginleri we giňeltmeleri sebäpli bolup biler. Bular size degişli bolsa, bu islenmeýän elementleri aýyrmak üçin brauzeriňizi täzeden düzmäge synanyşyň.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Iwan Konowalow, RDN / Trojan.worm ýokançlygynyň öňüni almak üçin bilmeli zatlaryňyzy hödürleýär.

RDN / Trojan.worm dünýädäki iň howply kompýuter wiruslaryndan biridir, şonuň üçin kompýuteriňize ýokaşyp biljekdigine şübhelenýän bolsaňyz, gaty seresap bolmaly. Bu “Troýan”, ýagny kompýuteriňize düşünmän girýär, soň bolsa gizlinlikde hüjüm edýär, şonuň üçin zyýanyny duýman bilersiňiz.

Bu wirus kompýuteriňizdäki ulgam faýllaryna hüjüm edip işleýär. Ectionüze çykarylmazlyk üçin bu wirusyň ilkinji edýän işi, wirusa garşy programma üpjünçiligiňizi petiklemekdir. Bu ýapylansoň, möhüm ulgam faýllaryny pozup başlaýar, ýagny kompýuteriňiz çöker. Mundan başga-da, wirus şahsy bukjalaryňyza hem hüjüm edip biler, şonuň üçin möhüm faýllaryňyzy ätiýaçlandyrmadyk bolsaňyz, olar hemişelik ýitip biler. Mesele, wirusy hemişelik ýok etmegiň ýeke-täk usuly ýokaşan faýllary ýok etmekdir, şonuň üçin kompýuteriňizi tygşytlamak üçin käbir şahsy faýllaryňyzy ýitirip bilersiňiz. Bu wirusy başdan geçiren käbir ulanyjylar zyýanly programma üpjünçiliginiň web brauzerlerine hem täsir edip, doňmagyna sebäp bolup biljekdigini habar berdiler. Kompýuteriňizi täzeden açmak, bu brauzer meselelerini çözmek üçin peýdasy bolmaz, sebäbi kompýuteriňiz täzeden işe başlanda olar şol ýerde bolar. Doňdurylan brauzeri ýapmaly bolsaňyz, meseläni dolandyryjy bilen etmeli (ctrl + alt + delete arkaly girip bilersiňiz).

Aldaw bilen hakyky zyýanly programma üpjünçiliginiň arasyndaky tapawudy bilmek

Kompýuteriňiziň ýokaşandygyny we hakyky wirusyň bardygyny ynandyrjak bir konusyň arasyndaky tapawudy aýtmak gaty aňsat bolmaly. Web brauzeriňizi ulanýan wagtyňyz galp duýduryşlar açylar we antiwirus programma üpjünçiligiňiziň adyny götermez. Bu galp pop-uplar zyýanly web sahypasy ýa-da islenmeýän bir plugin bilen baglanyşykly bolar. Brauzeriňizde kompýuteriňizi skanirlemek mümkinçiligi ýok, şonuň üçin bu habar brauzeriňize bagly bolsa, derrew äsgermezlik etmeli. Kompýuteriňiziň howp astyndadygyna ynanmak üçin sizi gorkuzjak bolýarlar, soň bolsa ýok meseläni çözmek üçin sizi pul bilen paýlaşmaga razy etjek bolýarlar. "Kömek edip biljek" hünärmenler bilen habarlaşmak üçin aragatnaşyk maglumatlaryny (telefon belgisi ýaly) alyp bilerler. Olar bilen habarlaşsaňyz, gürleşjek adamlar elmydama sizden pul aljak bolýan aldawçylar bolar. Bu islendik web brauzerinde bolup biler, şonuň üçin şuňa meňzeş habar alsaňyz, internete gireniňizde hemişe hüşgär boluň.

Norton ýa-da McAfee (ýa-da şuňa meňzeş belli marka) ýaly hakyky wirusa garşy programma üpjünçiliginden duýduryş alsaňyz, bu meselä has çynlakaý garamaly. Bu duýduryşlary zyýanly programma üpjünçiligini ulanyp, kompýuteriňizi skanerden geçirmeli. Kompýuteriňiz internete birikdirilen bolsa, zyýanly programma üpjünçiliginden howp abanýar, şonuň üçin hakyky wirusa garşy programma üpjünçiliginden duýduryş alyň. Diňe sungat işgärlerine garşy hüşgär boluň.

RDN / Trojan.worm aýyrmak

Kompýuteriňiziň ýokaşyp biljekdigine ynanmaga esasyňyz bar bolsa, zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak üçin hünär guralyny ulanmaly. "Zyýanly programma üpjünçiligi" galp bolup çyksa-da, bagyşlamakdan elmydama howpsuz bolmak gowudyr. RDN / Trojan.worm (ýa-da beýleki zyýanly programma üpjünçiligini) aýyrmak üçin şu gollanmany ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris:

 • Wirus ýok kompýuter ulanyp, SpyHunter gurnama faýlyny göçürip alyň.
 • Faýly ýokaşan kompýutere geçiriň we işlediň. Çalt peýda bolar we ýerine ýetirilende RUN düwmesine basyň.
 • Islän diliňizi düzüň. OK basyň.
 • Dowam et.
 • I BOLMAK basyň. Dowam et.
 • SpyHunter gurlanda garaşyň.
 • Gurmak gutaransoň, ÇYKMA basyň.
 • Howpsuz tertipde kompýuteriňizi açyň. Iş stoly ýüklenenden soň, SpyHunter programma üpjünçiligini ulanyň. Programma üpjünçiliginiň tutuş ulgamy gözden geçirmegine rugsat bermek üçin häzir SCAN KOMPUTUTER üçin düwmä basyň.
 • SpyHunter bu skaneri ýerine ýetirende garaşyň.
 • Skanerden soň programma üpjünçiligi kompýuteriňizde ýüze çykarylan ähli howplary sanap geçer. Zyýanly programma üpjünçiliginden kompýuteriňizi arassalamak üçin “FIX THREATS” belligi düwmesini ulanyň.
 • Howplar aýrylansoň, kompýuteriňizi täzeden açyň. Kompýuteriňizi täzeden açanyňyzda mesele dowam etse, hünärmen goldaw toparyndan kömek soraň.

Netije

Zyýanly programma üpjünçiligi (we "zyýanly programma üpjünçiligi") kompýuter ulanyjylarynyň köpüsine umumy howp. Infectedokanç bolanyňyzdan soň iň möhüm zat derrew çözmekdir. Näçe uzak garaşsaňyz, şonça-da köp zyýan ýetirip biler. Elmydama möhüm resminamalaryň göçürmelerini ýatdan çykarmaň, sebäbi zyýanly programma üpjünçiliginiň näme ýok etjekdigini bilmeýärsiňiz.

Bu Wirus hakykymy ýa-da diňe bir kezzap bolsun, professional zyýanly programma üpjünçiligi gurallary, ýüze çykyp biljek islendik meseläni çözmegiň täsirli usulydyr. Kompýuteriňizi we maglumatlaryňyzy goramak üçin mümkin boldugyça çalt hereket ediň.

mass gmail